-- Genel, Yapay Sinir Ağları

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Boston Housing Dataseti Üzerinde Fiyat Tahmini

Merhabalar (uzun bir aradan sonra yeniden),

Bugün R üzerinde Neural Network (Sinir Ağları) kullanarak Boston Housing veri seti üzerinde fiyat tahminlerinde bulunacağız. Öncelikle “Yapay Sinir Ağları Nedir” hakkında daha önce yazmış yazılara göz atmanızda fayda var. Linkleri aşağıda paylaşıyorum.

Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir – Bölüm 1 ?

Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir – Bölüm 2 ?

Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir – Bölüm 3 ?

Neler Yapacağız?

 1. Kullanılacak Olan Kütüphaneleri İndirme ve Yükleme (Install & Load Use Library)
 2. Dataset Hakkında, İndirme ve Yükleme (Loading the dataset)
 3. Dataseti Özetleme (Summarizing the dataset)
 4. Dataseti Görselleştirme (Visualizing the dataset)
 5. Dataseti Normalleştirme (Normalization of Data)
 6. Model Kurma ve Tahmin (Making Model & Predictions)
 7. Değerlendirme (Conclusion)
R Ön Hazırlık
rm(list=ls()) # Sistemdeki değişkenleri temizler.

cat("\014") # Konsolu temizler.

set.seed(123) # Rasgele sayılar üretilirken kullanılan başlangıç değelerinin aynı olmasını sağlar.

 1. Kullanılacak olan Kütüphaneleri İndirme ve Yükleme
  # Install & Use Library ---------------------------------------------------
  
  if (require("MASS")==FALSE){
   install.packages("MASS")
   library(MASS)
  }
  
  if (require("neuralnet")==FALSE){
   install.packages("neuralnet")
   library(neuralnet)
  }
  
 2. Dataset Hakkında, İndirme ve Yükleme (Loading the dataset)

  Dataset Adı: Housing Values in Suburbs of Boston

  Dataset Linki: https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/housing/ ve https://www.kaggle.com/c/boston-housing

  Yukarıda paylaştığım birinci linkte aşağıda açıklamalarını bahsettiğim dosyalar yer almaktadır. İkinci linkte ise dataset hakkında açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

  housing.data: Ham datanın bulunduğu dosyadır

  housing.names: Dataya ait metadata bilgisinin yer aldığı dosyadır.

  Metadata Nedir: “Verinin verisi” ya da “Veri hakkında veri/bilgi” olarak ifade edilebilir. Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Metadata

  Not: Biz bu çalışmada dataseti R içerisinde MASS paketi içerisinde yer aldığı için indirmeye gerek kalmadan kullanacağız.

  DataSet <- MASS::Boston # Mass library içerisindeki ‘Housing Values in Suburbs of Boston’
  
  help(Boston) # Daha fazlası için
  
  str(DataSet) #Structure of Dataset
  
  'data.frame':	506 obs. of 14 variables:
   $ crim  : num 0.00632 0.02731 0.02729 0.03237 0.06905 ...
   $ zn   : num 18 0 0 0 0 0 12.5 12.5 12.5 12.5 ...
   $ indus : num 2.31 7.07 7.07 2.18 2.18 2.18 7.87 7.87 7.87 7.87 ...
   $ chas  : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
   $ nox  : num 0.538 0.469 0.469 0.458 0.458 0.458 0.524 0.524 0.524 0.524 ...
   $ rm   : num 6.58 6.42 7.18 7 7.15 ...
   $ age  : num 65.2 78.9 61.1 45.8 54.2 58.7 66.6 96.1 100 85.9 ...
   $ dis  : num 4.09 4.97 4.97 6.06 6.06 ...
   $ rad  : int 1 2 2 3 3 3 5 5 5 5 ...
   $ tax  : num 296 242 242 222 222 222 311 311 311 311 ...
   $ ptratio: num 15.3 17.8 17.8 18.7 18.7 18.7 15.2 15.2 15.2 15.2 ...
   $ black : num 397 397 393 395 397 ...
   $ lstat : num 4.98 9.14 4.03 2.94 5.33 ...
   $ medv  : num 24 21.6 34.7 33.4 36.2 28.7 22.9 27.1 16.5 18.9 ...
 3. Dataseti Özetleme (Summarizing the dataset)

  Dataseti incelediğimizde;

  summary(DataSet) #Datasete ait descriptive bilgileri gösterir.
  
     crim         zn        indus        chas         nox      
   Min.  : 0.006320  Min.  : 0.00000  Min.  : 0.46000  Min.  :0.00000000  Min.  :0.3850000 
   1st Qu.: 0.082045  1st Qu.: 0.00000  1st Qu.: 5.19000  1st Qu.:0.00000000  1st Qu.:0.4490000 
   Median : 0.256510  Median : 0.00000  Median : 9.69000  Median :0.00000000  Median :0.5380000 
   Mean  : 3.613524  Mean  : 11.36364  Mean  :11.13678  Mean  :0.06916996  Mean  :0.5546951 
   3rd Qu.: 3.677083  3rd Qu.: 12.50000  3rd Qu.:18.10000  3rd Qu.:0.00000000  3rd Qu.:0.6240000 
   Max.  :88.976200  Max.  :100.00000  Max.  :27.74000  Max.  :1.00000000  Max.  :0.8710000 
      rm        age        dis         rad         tax     
   Min.  :3.561000  Min.  : 2.9000  Min.  : 1.129600  Min.  : 1.000000  Min.  :187.0000 
   1st Qu.:5.885500  1st Qu.: 45.0250  1st Qu.: 2.100175  1st Qu.: 4.000000  1st Qu.:279.0000 
   Median :6.208500  Median : 77.5000  Median : 3.207450  Median : 5.000000  Median :330.0000 
   Mean  :6.284634  Mean  : 68.5749  Mean  : 3.795043  Mean  : 9.549407  Mean  :408.2372 
   3rd Qu.:6.623500  3rd Qu.: 94.0750  3rd Qu.: 5.188425  3rd Qu.:24.000000  3rd Qu.:666.0000 
   Max.  :8.780000  Max.  :100.0000  Max.  :12.126500  Max.  :24.000000  Max.  :711.0000 
    ptratio       black       lstat        medv     
   Min.  :12.60000  Min.  : 0.3200  Min.  : 1.73000  Min.  : 5.00000 
   1st Qu.:17.40000  1st Qu.:375.3775  1st Qu.: 6.95000  1st Qu.:17.02500 
   Median :19.05000  Median :391.4400  Median :11.36000  Median :21.20000 
   Mean  :18.45553  Mean  :356.6740  Mean  :12.65306  Mean  :22.53281 
   3rd Qu.:20.20000  3rd Qu.:396.2250  3rd Qu.:16.95500  3rd Qu.:25.00000 
   Max.  :22.00000  Max.  :396.9000  Max.  :37.97000  Max.  :50.00000 
  
  dim(DataSet) #Datasete ait boyut bilgisini verir. Burada 506 satır, 14 sütun
  [1] 506 14
  
  head(DataSet, 5) # Datasete ait ilk 5 satırı gösterir.
  
     crim zn indus chas  nox  rm age  dis rad tax ptratio black lstat medv
  1 0.00632 18 2.31  0 0.538 6.575 65.2 4.0900  1 296  15.3 396.90 4.98 24.0
  2 0.02731 0 7.07  0 0.469 6.421 78.9 4.9671  2 242  17.8 396.90 9.14 21.6
  3 0.02729 0 7.07  0 0.469 7.185 61.1 4.9671  2 242  17.8 392.83 4.03 34.7
  4 0.03237 0 2.18  0 0.458 6.998 45.8 6.0622  3 222  18.7 394.63 2.94 33.4
  5 0.06905 0 2.18  0 0.458 7.147 54.2 6.0622  3 222  18.7 396.90 5.33 36.2
  
  tail(DataSet, 5) # Datasete ait son 5 satırı gösterir.
      crim zn indus chas  nox  rm age  dis rad tax ptratio black lstat medv
  502 0.06263 0 11.93  0 0.573 6.593 69.1 2.4786  1 273   21 391.99 9.67 22.4
  503 0.04527 0 11.93  0 0.573 6.120 76.7 2.2875  1 273   21 396.90 9.08 20.6
  504 0.06076 0 11.93  0 0.573 6.976 91.0 2.1675  1 273   21 396.90 5.64 23.9
  505 0.10959 0 11.93  0 0.573 6.794 89.3 2.3889  1 273   21 393.45 6.48 22.0
  506 0.04741 0 11.93  0 0.573 6.030 80.8 2.5050  1 273   21 396.90 7.88 11.9
 4. Dataset Görselleştirme (Visualizing the dataset)
  hist(DataSet$medv)

 5. Dataseti Normalleştirme (Normalization of Data)
  Değişkenlerin(feature) ortalama ve varyansları birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu takdirde ortalama ve varyansı büyük olan değişkenlerin diğer değişkenler üzerinde etkisi fazla olacağından diğerlerinin etkisini azaltacaktır. Bu neden ile bir data üzerinde normalleştirme(standartlaştırma) bu problemin önüne geçecektir. En çok kullanılan normalleştirmeler: Min-Max Normalleştirmesi ve Z-Score Normalleştirmesi’dir. Bu bu çalışmada Min-Max Normalleştirmesi kullanarak dataset üzerinden standartlaştırma yapacağız. Min-Max normalleştirmesi değerleri 0-1 aralığa dönüştürecektir.X* = (Xi – XMİN) / (XMAX – XMİN)
  X*: Dönüştürülmüş değerleri,
  Xi: Gözlem değelerini,
  XMİN: En küçük gözlem değerini,
  XMAX: En büyük gözlem değerini belirtir.Normalleştirme işlemi yapabilmemiz için oldukça kullanışlı olan apply() ve türevleri olan fonksiyonun kullanacağız. Veriseti içerisinde satır bazında veya sütun bazında bilgiler elde etmek istediğimizde kullandığımız fonksiyonlardır. Örnek verecek olusak; her satın/her sütun için min, max, mean, range vb. descriptive değerleri ile özel tanımlanan fonksiyonları kullanarak bu fonksiyon içerisinde değerleri elde edilebiliriz. Birbirine çok benzeyen bu 3 fonksiyonun kullanımı oldukça basittir. Aralarındaki fark çıktılarının veri tiplerinin farklı olmasından gelir.

  apply(): Matris içerisinde satır ve sütun bazında işlemler yapmamızı sağlar.

  sapply ve lappy(): Vektör ve Listeler tipleriyle çalışırlar.

  sapply() ‘ın çıktısı vektör, lapply() ‘ın çıktısı liste’dir.

  Kullanımı:

  apply(dataset, 2, mean) # Sütunları[2] ortalamasını verir. 1 parametresi satırları, 2 parametresi sürunları belirtir.

  apply(dataset, 2, range) # Sütunları[2] ortalamasını verir. 1 parametresi satırları, 2 parametresi sürunları belirtir.

  apply(DataSet, 2, mean) # Dataset içerisindeki sütunlara ait ortalama değerlerini verir.
        crim       zn      indus      chas       nox       rm       age 
   3.61352355731 11.36363636364 11.13677865613  0.06916996047  0.55469505929  6.28463438735 68.57490118577 
        dis       rad       tax     ptratio      black      lstat      medv 
   3.79504268775  9.54940711462 408.23715415020 18.45553359684 356.67403162055 12.65306324111 22.53280632411 
  
  apply(DataSet, 2, range) # Dataset içerisindeki sütunlara ait range(aralık) değerlerini verir.
       crim zn indus chas  nox  rm  age   dis rad tax ptratio black lstat medv
  [1,] 0.00632  0 0.46  0 0.385 3.561  2.9 1.1296  1 187  12.6  0.32 1.73  5
  [2,] 88.97620 100 27.74  1 0.871 8.780 100.0 12.1265 24 711  22.0 396.90 37.97  50

  Çalışmaya dönecek olursak;

  MaxValue <- apply(DataSet, 2, max) # Dataset içerisindeki sütunlara ait max değerlerini verir.
  > MaxValue
    crim    zn  indus   chas   nox    rm   age   dis   rad   tax ptratio  black 
   88.9762 100.0000 27.7400  1.0000  0.8710  8.7800 100.0000 12.1265 24.0000 711.0000 22.0000 396.9000 
    lstat   medv 
   37.9700 50.0000 
  
  MinValue <- apply(DataSet, 2, min) # Dataset içerisindeki sütunlara ait min değerlerini verir.
  MinValue
     crim    zn   indus   chas    nox    rm    age    dis    rad    tax  ptratio 
   0.00632  0.00000  0.46000  0.00000  0.38500  3.56100  2.90000  1.12960  1.00000 187.00000 12.60000 
    black   lstat   medv 
   0.32000  1.73000  5.00000 
  
  DataSetN <- as.data.frame(scale(DataSet, center = MinValue, scale = MaxValue-MinValue ))
  #DataSet verisini Min-Max Normalleştirmesi uyguluyoruz.
  
 6. Model Kurma ve Tahmin (Making Model & Predictions)

  Bu çalışmada Supervised(öğreticili/danışmalı/eğiticili) bir model (Neural Network) kullanacağımız için önce dataseti Train ve Test olarak iki ayrı parçaya ayırmamız gerekiyor. Burada Train verisi için 400 gözlem, Test verisi için 106 gözlem rastgele alınarak oluşturulacaktır. Literatürde %90 – %10 yada %80 – %20 oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

  ind <- sample(1:nrow(DataSet),400) # 1 ile 506 gözlem içerisinden rastgele 400 gözlem seçilir.
  
  TrainDF <- DataSetN[ind,] #Train datası için Dataset içerisindeki rastgele 400 gözlem seçilir.
  TestDF <- DataSetN[-ind,] #Test datası için Dataset içerisindeki rastgele 106 gözlem seçilir.
  
  

  Dataset içerisinde 14 adet değişkenimiz (feature) bulunmaktadır. Burada bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkeni tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu sebeble

  AllVars <- colnames(DataSet)
  
  PredictVars <- allVars[!allVars%in%"medv"]
  #PredictVars içerisinde yer alan bağımlı "medv" olan değişkeni çıkarıyoruz.
  
  PredictVars
   [1] "crim"  "zn"   "indus"  "chas"  "nox"   "rm"   "age"   "dis"   "rad"   "tax"  
  [11] "ptratio" "black"  "lstat" 
  
  PredictVars <- paste(PredictVars, collapse = "+")
  #Bağımsız değişkenler ile Bağımsız Değişkenleri Tahmin edeceğimiz üzere modeli formüle ediyoruz.
  
  PredictVars
  [1] "crim+zn+indus+chas+nox+rm+age+dis+rad+tax+ptratio+black+lstat"
  
  ModelFormula <-as.formula(paste("medv~", PredictVars, collapse = "+"))
  ModelFormula
  medv ~ crim + zn + indus + chas + nox + rm + age + dis + rad + 
    tax + ptratio + black + lstat
  

  NeuralNetwork modelimini kurmadan önce hatırlamamız gereken Temel Bileşenler var. Bunların belirlenmesi modelin başarısında oldukça belirleyici olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eğer yukarıda paylaştığım yazımı okumadıysanız hala geç değil 🙂

  Yapay Sinir Ağlarının Temel Bileşenleri

  1. Mimari Yapı
  2. Öğrenme Algoritması
  3. Aktivasyon Fonksiyonu

  Modeli oluşturuyoruz ve grafiksel olarak çizdiriyoruz:

  NNModel <- neuralnet(formula=ModelFormula, hidden=c(4,2), linear.output=T, data=TrainDF)
  #Neural Network Modelini GirdiKatmanı, GizliKatman1, GizliKatman2 ve ÇıktıKatmanı olarak oluşturuyoruz.
  
  plot(NNModel) #Neural Network Modelini çizdiriyoruz.

  Mimari Yapı: Girdi, 1.GizliKatman, 2.GizliKatman ve Çıktı katmanı olmak üzere 4 katmandan oluşmaktadır. 1. Gizli Katmanda 4 nöron, 2. Gizli Katmanda 2 nöron bulunmaktadır.

  Öğrenme Algoritması: Backpropagation Algorithm

  Aktivasyon Fonksiyonu: Logistic (varsayılan)

  PredictValues <- compute(NNModel, TestDF[,1:13]) #NNModel ile TestDF datasını
  
  PredictValues <- PredictValues$net.result
  
  ActualValues <- (TestDF$medv)
  
  Result <- data.frame(Actual=ActualValues, Predict=PredictValues, Diff=ActualValues-PredictValues)
  
  head(Result)
       Actual   Predict      Diff
  6 0.5266666667 0.4434082115 0.08325845513
  8 0.4911111111 0.2917075865 0.19940352464
  9 0.2555555556 0.2435206581 0.01203489749
  10 0.3088888889 0.2910989204 0.01778996848
  18 0.2777777778 0.2933875774 -0.01560979964
  26 0.1977777778 0.2684711768 -0.07069339904
  
  tail(Result)
        Actual   Predict      Diff
  486 0.36000000000 0.3995228085 -0.03952280853
  490 0.04444444444 0.2208018159 -0.17635737148
  495 0.43333333333 0.3165751666 0.11675816677
  496 0.40222222222 0.2845141144 0.11770810779
  497 0.32666666667 0.2549447216 0.07172194509
  505 0.37777777778 0.4250194089 -0.04724163108
  
  

  Result data frame’inde Actual yani TestDF değerleri(106 Gözlem), Predict yani Neural Network Modeli kurularak elde edilen değerler, ve Actual-Predict arasındaki fark olan Diffrence kolonundan oluşmaktadır. Burada head ve tail ile ilk 6 satır karşılaştırılması gözükmektedir.

  ColMean <- apply(Result, 2, mean) #Actual, Predic ve Diff değişkenlerine ait ortalamalar
  
  ColMean
      Actual    Predict     Diff 
   0.3866037736 0.4006694639 -0.0140656903

   

  Actual ile Predict kolonlarına ait ortalama değerlerinin (0.386 – 0.400) birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Şimdi Mean Square Error (MSE) değerlerini hesaplayıp görelim.

  MSE <- sum((PredictValues - ActualValues)^2)/nrow(TestDF) #Mean Square Error
  
  MSE
  [1] 0.009414517716

  MSE değeri 0.009 olduğu görülmüştür. Bir başka mimariye sahip Neural Network modeli ile ya da Regresyon gibi başka bir model ile karşılaştırarak model tercihinde bulunabilir. Son olarak

  plot(ActualValues, PredictValues, col='blue', 
  main='Actual vs Predicted', pch=1, cex=0.9, type = "p", xlab ="Frequency", ylab="Actual")
  abline(0,1,col="black")

  Orjinden 45 derecelik açı ile geçen kırmızı çizgiye bitişik bir şekilde değerlerin yer aldığı görülmüştür.

 7. Değerlendirme (Conclusion)

Bu çalışmada Boston Housing dataseti üzerinde Neural Network modeli kurularak fiyat tahmininde bunulmuştur. Dataset içerisinde 13 bağımsız değişken(feature) ile model kurularak 1 bağımlı(medv) değişken tahmini yapıldı. Neural Network mimari yapısında Girdi Katmanında 13 nöron, 1. Gizli Katmanda 4, 2. Gizli Katmanda 2 ve Çıktı Katmanında 1 nöron bulunmak üzere 13x4x2x1 modeli kurulmuştur. Modelin Mean Square Error (MSE) değerinin 0.009 olduğu görülmüştür.

Peki bundan sonra; Gizli Katman Sayısı ve bu katmanlardaki Nöron Sayısını nasıl belirleyeceğiz? Ben burada tamamen kendi isteğime göre mimari yapıyı oluşturdum. Daha fazla yada daha az da olabilirdi. Mimari yapının modelin başarısını etkileyen 3. önemli temel bileşenden biridir. Bu yazının 2 versiyonunda Gizli Katman Sayısı(1 ile 3 arasında) ve Gizli Katmandaki Nöron Sayısını(1 ile 3) parametrik yapıp en iyi mimari yapısını modelin performans ölçütü olan MSE değeri ile tespit edeceğiz.

Çok kısa süre içerisinde yukarıdaki kodları github üzerinde paylaşıyor olacağım. Konu hakkındaki görüş, öneri ve yorumlarınızı buradan ya da  uslumetin@gmail.com üzerinden belirtebilirsiniz.  Yeniden görüşmek üzere, selamlar. 🙂